TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE ‘E-İPOTEK DÖNEMİ“T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığının Sayı : 70156023-030.03-E.3041245 19.10.2018 Konu :E-İpotek İşlemleri” yazısı. 

  • Genel Müdürlüğümüz tarafından tapu hizmetlerinde işlem süreçlerinin kısaltılması,
  • personelin iş yükünün azaltılması,
  • etkin ve hızlı hizmet sunumu

çalışan ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması amacı ile Tapu Kanununun 26’ncı maddesinin son fıkrası uyarınca tüm kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek tesisi ve değişikliği taleplerinin elektronik imza ile güvenliği sağlanan web servisi aracılığıyla TAKBİS üzerinden yapılması sağlanmıştır.

  • Tapu müdürlükleri ile banka/kurum arasında ipotek işlemlerine yönelik belgelerin elden gönderilmesi usulü ortadan kaldırılmıştır.

“4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, “Düzenleme görev ve yetkisi, yetki alınarak tapu işlemi yapılması” başlıklı 488/4. maddesi “Genel Müdürlük, sicillerin ve arşivin elektronik ortamda tutulmasına karar vermeye yetkilidir.” hükmündedir.”

  • Bu kapsamda Bankalar ile işbirliği protokolleri imzalanarak uygulamanın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
  • Türk Medeni Kanununun 856’ncı maddesinin son fıkrasında, taşınmaz rehininin kurulmasına ilişkin sözleşmenin geçerliliğinin resmî şekilde yapılmış olmasına bağlı olduğu belirtilmiş, 1013. maddesinde tescilin, tasarrufa konu olan taşınmaz malikinin yazılı beyanı üzerine yapılacağı düzenlenmiştir.
  • Tapu Sicili Tüzüğüne göre kanunlarda ve Tüzükte belirtilen istisnalar dışında, yazılı istem olmadıkça tapu sicili üzerinde işlem yapılamamaktadır.
  • Hak sahibinin ve tasarruf yetkisinin belirlenmesi konusundaki görev ve sorumluluk tapu görevlilerine verilmiştir. Tapu Kanununun 26’ncı maddesinin son fıkrasına göre, kamu kurum ve kuruluşları (Ordu Yardımlaşma Kurumu dahil), bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince açılacak tüm kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmelerinin taşınmaz maliki veya vekili tarafından tek taraflı olarak tapu müdürlüklerine ibrazı halinde tapuya tescil edilmektedir.

Uygulama ile banka/kurum tarafından ipotek tesisine yönelik ıslak imzalı olarak imzalanan kredi veya borç sözleşmesi, bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi ile işleme ait Kurumlarca gönderilmesi kararlaştırılan diğer bilgi ve belgelerin elektronik imza ile güvenliği sağlanan elektronik ortamda TAKBİS’e gönderilmesi sureti ile başvuru oluşturulmaktadır.

Banka/kurum, protokol kapsamında elektronik ortamda ipotek işlemi yapmaya yetkili kişilere ait yetkilendirme yazılarını Genel Müdürlüğümüze gönderecek olup, web servis aracılığı ile TAKBİS’e gönderilen kredi veya borç sözleşmeleri ile tüm talepler banka/kurum yetkililerince imzalanmış olarak kabul edilecektir. Bu belge ve bilgilerdeki her türlü sorumluluk Protokolün ilgili maddelerine göre bankaya/kuruma ait olduğundan ayrıca tapu müdürlüklerimizde herhangi bir yetki belgesi ve imza sirküleri kontrolü yapılmaksızın işlemler gerçekleştirilecektir.

0 özelliğini zaten ekledik

Giriş

Kayıt Ol

Hesaba giriş

6 veya daha fazla karakter, harf ve sayı. En az bir sayı içermesi gerekir.

İnvaild e-posta adresi.